انتخاب جناب آقاي عيسي غريبي به عنوان رييس انجمن ملي صنايع پلاستيک ايران

 

انتخابات مجمع در تاريخ 1394/3/16 در محل اتاق بازرگاني با نظم و انضباط خاصي برگزار گرديد و در آن تصويب حساب هاي مالي و انتخاب اعضا هيات مديره و بازرس صورت گرفت و آقاي عيسي غريبي به عنوان رئيس مجمع انتخاب شدند

 
ميزباني و طراحي وب سايت توسط شرکت پشتيبانان شبکه.